bipar

БАЗБ настоява за ефективен застрахователен надзор

 

 

Становище на БАЗБ

 

Във връзка с пресконференцията на Асоциацията на застрахователните брокери в България (АЗББ) на 10.10.2017 г. относно новите по-високи такси, заложени в проекта за изменение на закона за Комисията за финансов надзор (КФН), ние от Българска асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ) имаме следното становище:
БАЗБ е на мнение, че изказаните на пресконференцията твърдения не изразяват мнението на всички, а само на част от застрахователните брокери, осъществяващи дейност в Република България.
Ние считаме, че представителите на АЗББ подвеждат потребителите на застрахователни услуги поради следните причини:

1.АЗББ твърди, че новите по-високи такси на застрахователните брокери ще доведат до увеличаване на цените на застраховките. Това твърдение е напълно подвеждащо за потребителя, тъй като:

–  застрахователните брокери не участват в определянето на цените на застраховките.

Цените се формират от страна на застрахователните компании.

– възнагражденията на брокерите са включени в цените на полиците и размерът им не се влияе по никакъв начин от разходите на брокера, свързани с дейността му.

2.Представителите на АЗББ твърдят, че Европейската директива, касаеща дейността на разпространителите на застрахователни услуги и в частност на застрахователните брокери, защитава малките брокери и цели да не се утежнява тяхната дейност с оглед на подобряване на конкурентната среда. Това твърдение показва непознаване на европейското законодателство и в случая се спекулира с него. Новата Директивата за застрахователна дистрибуция (IDD) за първи път поставя еднакви условия за надзор на всички участници на застрахователния пазар, които продават застрахователни продукти, а именно служители на застрахователни компании, застрахователни брокери, застрахователни агенти, туристически агенции и рент-а-кар фирми. Директивата не засяга таксите за надзор и нямо общо с определянето на техния размер. В директивата не се предвиждат облекчени условия за малките дистрибутори в сравнение с по-големите, а напротив – изискванията към тях са същите както и за всички останали участници на пазара. Причина за това е фактът, че през последните години се наблюдава недостатъчен контрол върху дистрибуцията на застрахователни продукти, което води до предлагането им от страна на некомпетентни или нелицензирани лица, което от своя страна води до огромни рискове за потребителите.

3.АЗББ желае да защити своите членове, чрез искане да се намалят таксите на надзор за малките брокери, които според тях са тези с реализиран премиен приход под 1 милион лева, като мотивира това с факта, че тези брокери ще фалират вследствие на новите по-високи такси.

На пресконференцията АЗББ изнесе информация, че персоналът на един такъв брокер наброява 5-7 човека и обичайно осъществява дейността си в един офис. Разходите на подобно предприятие, включително разходите за поддържане на лиценз съпоставени с приходите,информацията, за които е налична в интернет страницата на Комисията за финансов надзор, а именно премиен приход на тези брокери и среден размер на получените от тях комисионни, показват, че значима част от тези брокери би трябвало вече да са фалирали. На практика обаче това не е така. Най-вероятно те продължават да осъществяват дейност, тъй като са приели принципи на работа, които не са в съответствие със законодателството, а по-скоро са присъщи на сивата икономика.

Поради изложеното по-горе, ние считаме, че зад демонстрираната загриженост на АЗББ за нейните членове, всъщност се крие нежелание на ръководството на тази Асоциация за осъществяване на един по-ефективен и справедлив застрахователен надзор.

В заключение, БАЗБ потвърждава своето становище, че единственият начин за осъществяване на ефективен надзор от страна на КФН е увеличаване на нейния административен капацитет. Това се налага с цел постигане на по-висока професионализация на бранша, спазване на финансова дисциплина при събиране и отчитане на застрахователните премии и ясна идентификация на всеки участник в застрахователната дистрибуция.

За съжаление, към настоящия момент КФН не разполага с достатъчни средства, за да осъществява ефективен надзор. Това води до наличието на недобросъвестни посредници и такива без необходимия лиценз, което със сигурност води до увреждане на интересите на потребителите на застрахователни услуги в България. В тази връзка БАЗБ подкрепя проекта на закон за КФН и заложените в него такси за надзор.

Управителен съвет на БАЗБ