bipar

ЗК „Надежда“ АД с отнет лиценз за извършване на застрахователна дейност

На заседание  на КФН беше отнет лиценза на ЗК „Надежда“ АД за извършване на застрахователна дейност за всички класове застраховки.

Надзорният орган забранява на ЗК „Надежда“ АД да сключва нови застрахователни договори и договори по активно презастраховане по всички класове застраховки за срок от 6 месеца, считано от датата на издаване на настоящото решение. Забранява се и свободното разпореждане с активи на ЗК „Надежда“ АД до започване на производство по ликвидация или несъстоятелност.
Назначава се Розалина Йорданова Градинарова-Стоянова за квестор на ЗК „Надежда“ АД до назначаването от съда на синдик или до вписването на ликвидатор на дружеството.
Оправомощан е председателят на КФН да отправи искане до компетентния съд за образуване на производство по несъстоятелност срещу ЗК „Надежда“ АД след влизане в сила на настоящото решение.

Иточник: Комисия за финансов надзор