Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/baib/public_html/wp-content/plugins/q-and-a/inc/functions.php on line 252

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/baib/public_html/wp-content/plugins/q-and-a/inc/functions.php on line 252
bipar

Становище на БАЗБ относно ЗИД на ЗКФН, свързан със самостоятелната издръжка на КФН


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/baib/public_html/wp-content/plugins/q-and-a/inc/functions.php on line 252

СТАНОВИЩЕ

на  Българската асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ)

Oтносно: Проект на изменение и допълнение на Закона за комисията за финансов надзор (КФН), свързан със самостоятелната издръжка на надзорния орган.

Във връзка с появилите се в някои медии публикации относно внесения от Комисията по финансов надзор (КФН) в Народното събрание на Република България законопроект за изменение на Закон за Комисията за Финансов Надзор, свързан с осигуряването на бюджетна самостоятелност на надзорния орган, Българска Асоциация на Застрахователните Брокери (БАЗБ) изразява следното становище:

БАЗБ напълно подкрепя възприемането на подход за самостоятелно издържане на КФН без субсидия от държавния бюджет с цел да се осигурят необходимите условия за нормално функциониране на комисията като регулаторен и надзорен орган на небанковия финансов сектор от икономиката, както и общото увеличение на размера на таксите, което да обезпечи осигуряването на ресурси на КФН за изпълнение на увеличените й надзорни дейности и ангажименти.

Мотивите за подкрепата на законопроекта са следните:

  • През последните години застрахователните брокери страдат от нелоялна конкуренция изразяваща се в продажба на застраховки от:

– физически лица и фирми неразполагащи с нужния лиценз или сертификат;

– организиране в интернет пространството на нерегламентирани аукциони или „борси за застраховки”, които не са регламентирана форма на застрахователно посредничество;

–  неспазване на заложените в Кодекса на застраховане правила и норми за издаване на полици, отчитане на средства и поддържане на професионално ниво на квалификация от страна на лицензирани застрахователни брокери и застрахователни агенти, което води до неравнопоставеност в сектора и рушене на имиджа на застрахователния посредник;

– Слаб контрол на посредниците в малките населени места, което води до неравнопоставеност между брокерите опериращи в големите градове и тези в малките населени места;

  • Освен нелоялната конкуренция предстоят значителни изменение на Кодекса за застраховане свързани с Директивата за застрахователно посредничество (IDD), касаещи разширяване на кръга на поднадзорните лица и оценка и сертифициране на професионалните познания на служителите на всички разпространители на застрахователните продукти.

Описаните по-горе проблеми са обсъждани нееднократно с ръководството на КФН. За съжаление, експертите назначени в управление „Застрахователен надзор“ са твърде недостатъчни за осъществяване на необходимия надзор. Налице е текучество в управлението свързано с ниските нива на трудови възнаграждение, което още повече влошава качеството на надзорната дейност. Освен това, Комисията не разполага с нужното материално обезпечаване (автомобили, хардуер и други материали), което прави работа и ниско ефективна а понякога и невъзможна.

Както се вижда от гореизложеното един от инструментите за повишаване на качеството и обема на надзорната дейност е увеличаване на бюджета на КФН. Ние считаме, че възприетия подход за самофинансиране на Комисията е правилен и ще доведе до желания от нас надзор на дейността на застрахователните посредници.

БАЗБ е изразила това свое становище пред Бюджетната комисия в НС и пред Министъра на финансите и ще го потвърди при обсъждането на законопроекта в комисиите на Народното събрание.

Управителен Съвет на БАЗБ

14.09.2017 г.