bipar

Технически стандарт за Директива за разпространение на застрахователни продукти (IDD)

Вече е достъпен официалният регламент за определяне на стандартизирания формат за представяне на Информационен документ за застрахователни продукти (IPID),който ще бъде задължителен за всички държави-членки от февруари 2018 г. и ще трябва да придружава всички полици за общо застраховане. Тук можете да прочетете съдържанието на документ на български език.
Според регламента, Информационният документ (IPID) следва да бъде прилаган при ритейл.
Преди сключването на договор, застрахователният посредник се задължава да предостави на клиента съответната информация за застрахователния продукт, което действие ще се урежда вече чрез IPID на хартия или друг траен носител, но същевременно това няма да замени договорната документация и застрахователните полици.Съдържанието на Информационния документ е строго определено в директивата и трябва да съдържа конкретни точки.