bipar

EIOPA: В края на септември 2016 г. активите на застрахователите в Европа са 11.5 трлн. евро

Този анализ се базира на отчетите на общо 2 200 застрахователни дружества от ЕИП – (556 животозастрахователи, 1 321 застрахователи, извършващи общо застраховане, както и 323, работещи и на двата пазара).

В края на третото тримесечие на миналата година, активите на застрахователите от Европейското икономическо пространство* (ЕИП), са в размер на близо 11.495 трилиона евро,докато пасивите на сектора са в размер на 10.167 трлн. евро.  Това сочат данните на Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) на базата на корпоративните отчети, съобразени с „Платежоспособност II“.

Инвестициите на застрахователите са на обща стойност 7.297 млрд. евро, с изключение на активите, свързани с индексни и дялови договори.

Инвестиционният портфейл на компаниите от сектора е консервативен. 63.8% от инвестициите им са вложени в инструменти с фиксирана доходност (държавни облигации – 31.57%, корпоративни облигации – 29.37%).Инвестициите в акции представляват едва 3.68% от общите инвестиции.

Вложенията в дружества за взаимни инвестиции заемат 12.8 % на сто от портфейла им. Други 14.2 % са участие в свързани компании.

Активите, свързани с индексни и дялови договори възризат на 2.532 трлн. евро.

Великобритания, Франция и Германия представляват почти 66 % на сто от активите на застрахователния сектор в ЕИП.

Полша се явява най-големият пазар в Централна и Източна Европа, който се оценява на 43.4 млрд. евро или 0.38% от портфейла на компаниите в ЕИП.

Това е първият такъв отчет на Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване.Той ще бъде публикуван регулярно, считано от третото тримесечие на 2016 година.

Анализът ще обхваща обобщена информация за балансите на национално ниво, както и собствените средства, капиталовите изисквания, премиите, исковете и изплатените обезщетения.

*Европейско икономическо пространство обхваща Европейския съюз плюс пазарите на Норвегия и Лихтенщайн. Посочената сума включва тези страни, както и пазарите извън еврозоната след деноминиране в евро.

Източник: econ.bg