bipar

БАЗБ подписва Меморандум в подкрепа на проекта „Учебен курс по Практични финанси“, организиран от Джуниър Ачийвмънт България

На 15 ноември 2017 г. БАЗБ,  съвместно с други асоциации, ще подпише Меморандум в подкрепа на проекта „Учебен курс по Практични финанси“ на Джуниър Ачийвмънт България.

Проектът има за цел да осигури финансова грамотност на учениците от начален и гимназиален етап на обучение, за да бъдат те адекватно подготвени да се включат в социалния и икономическия живот.

Защо Финансова грамотност?

Разумните лични финанси изискват планиране и управление и за да води човек пълноценен и отговорен финансов живот, трябва да анализира финансовите последици от своите решения.

Курсът ще се състои от 10 теми, които покриват 72 часа (два учебни срока), включително уроци за представяне на нови знания, практически дейности, оценка чрез тестове и допълнителни упражнения към всяка тема. Практическите уроци ще включват и  бизнес примери казуси, разработени от партньорите по проекта.

Една от 10-те теми е темата Застраховане – „Управление на риска“. Учениците ще изследват рискове, които могат да доведат до финансови загуби и  ще практикуват, чрез различни сценарии, прилагането на подходящи стратегии за управление на риска, включващи различни видове застраховки.

Учителите, както и доброволците от участващите асоциации, ще бъдат обучени от експерти от JA Bulgaria. Проектът ще бъде реализиран на два етапа. 

„Практични финанси“ надгражда и разширява компетентностите, определени с държавния образователен стандарт  на общообразователната подготовка и осъществява интердисциплинарни връзки с предмети като технологии и предприемачество, математика, български език и литература, гражданско образование, което ще улесни въвеждането му като самостоятелен предмет в рамките на разширената или допълнителната подготовка.

Проектът е съвместна инициатива на (1) Асоциацията на банките в България, (2) Асоциацията на българските застрахователи, (3) Българска асоциация на застрахователните брокери, (4) Българската асоциация за потребителско кредитиране, (5) Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (6) Българска асоциация за лизинг (7) Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници и (8) Българска асоциация на управляващите дружества. Партньорските взаимоотношения на JA България с Министерството на образованието и науката и Комисията за финансов надзор благоприятстват за утвърждаването на курса „Практични финанси“. Съдържанието е базирано на програмата за лични финанси на JA, която е във формат смесено обучение. То ще бъде адаптирано и разширено с допълнителни казуси и практически дейности, разработени от асоциациите и бизнес партньорите.