bipar

Дигитализацията при дистанционните продажби на финансови услуги – нов план за действие на ЕК

Единният пазар на ЕС позволява на хората, услугите, стоките и капиталите да се движат свободно в икономика, която произвежда около 15 трилиона евро годишно. Той предлага и нови възможности за европейските предприятия, засилвайки конкуренцията и води до по-голям избор, по-добри услуги, както и по-ниски цени за над 500 милиона потребители. Основен приоритет на ЕК е постигането на по-дълбок и по-справедлив единен пазар, включително чрез употребата на дигиталните средства.

Финансовите услуги на дребно са неразделна част от ежедневния живот на хората. Те включват банкови сметки, разплащателни карти, потребителски и ипотечни кредит, застрахователни и дългосрочни спестовни продукти. Пазарите за тези услуги остават фрагментирани, независимо от високата им степен на хармонизация в ЕС, постигната през последните години. Само 7% от потребителите са закупили финансова услуга от друга държава-членка на ЕС.

Улесняването на достъпа до финансови услуги в други държави-членки би увеличило възможностите за избор. Клиентите ще се възползват по-бързо от иновациите, цените ще спаднат, а качеството на услугите ще се повиши. В дългосрочен план, разграничението между местни и трансгранични доставчици на финансови услуги вече няма да има значение.

Иновационните он-лайн услуги преобръщат начина, по който хората използват финансовите услуги. Признавайки тази промяна, ЕК се стреми към  по-интегриран пазар за тези услуги и предприемане на действията, необходими за постигането на тази цел.

Комисията определя две основни направления на работа, които трябва да бъдат основен акцент през оставащите години от текущия ѝмандат, за да се придвижи стъпка по-близо до визията, изложена по-горе:

  • Увеличаване на доверието на потребителите;
  • Намаляване на правните и регулаторни пречки, засягащи фирмите при предоставянето на финансови услуги в чужбина;

Комисията обещава, че индивидуалните действия, посочени в този план, ще бъдат изготвени в съответствие с процедурите за по-добро регулиране, включително обществени консултации и оценки на въздействието.

Към настоящия момент, ЕК провежда “поведенческо проучване относно дигитализацията при дистанционните продажби на финансови услуги на дребно”. Целта на проучването е да идентифицира рисковете, пред които са изправени потребителите. То започна през март 2018 г. и се очаква да бъде финализирано през ноември 2018 г. Въз основа на него, Комисията ще вземе решение относно необходимостта от изменения в изискванията.