bipar

Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Министерски Съвет постанови, че приема Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, който отменя досегашния такъв, приет с Постановление № 201 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2007 г., бр. 37 от 2008 г., бр. 27 от 2013 г. и бр. 101 от 2014 г.).

Обновеният и обнародван Правилник за прилагане на ЗМИП можете да прочетете тук.