bipar

Правителството прие Правилник за прилагане на ЗМИП

Министерски съвет прие Правилник за прилагане на Закона замерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Правителственото постановление е в изпълнение на разпоредбата на § 10 от Преходните заключителните разпоредби на Закона замерките срещу изпирането на пари, обн. ДВ б 27 от 27.03.2018 г., в сила от 31.03.2018 г., с който в националното законодателство бяха въведени изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целитена изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент(ЕС) № 648/2012 на Европейския парламенти и на Съвета и за отмяна на Директива2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, както и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (Директива (ЕС) 2015/849, Директивата).

Разпоредбите на Правилника за прилагане на ЗМИП са съобразени и с делегирани актовете на Европейската комисия, към които реферират редица разпоредби на ЗМИП. Правилникът е съобразен и с насоките на Европейските надзорни органи, издадени съгласно чл. 17 и 18, § 4 от Директива (ЕС)2015/849.

Документът пряко засяга дейността на застрахователи, презастрахователи, пощенски оператори, инвестиционни посредници, нотариуси, регистрирани одитори, които няма да имат право да установяват кореспондентски отношения с банки фантоми.

Друг акцент от Правилника са декларациите, с които компаниите следва да идентифицират физическите лица, които са действителните им собственици, както и да ги публикуват по партидите на юридическите лица в Търговския регистър и в регистър БУЛСТАТ. Крайният срок за оповестяване на действителните собственици е 1 февруари 2019 г. 

За спазване на изискванията на европейските директиви в мерките срещу прането на пари се “включват комплексна проверка на клиентите, събиране и изготвяне на документи и друга информация и тяхното съхраняване, оценка на риска от изпиране на пари, разкриване на информация за съмнителни операции, сделки и клиенти”.

За повишаване на нивото на обмен на информация се предвижда въвеждане на допълнителни електронни средства за получаване, анализ и обмен на информация. Изрично е уредена и възможност за предоставяне на информация по електронен път с квалифициран електронен подпис или с издаден от ДАНС сертификат за достъп.