bipar

Приоритети в дейността на АИКБ за 2018г.

БАЗБ e член на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) от 2010г.

Събранието започна с обсъждане на предизвикателствата в образователната система, свързани с въвеждането на професионалното образование и дуално обучение.

АИКБ си поставя за цел да съсредоточи усилия в изготвяне и координиране на приемането на предложения за облекчаване на трудовата миграция, разработване и обсъждане на нов Кодекс на труда, както и разрешаване на проблематичните въпроси в социално-осигурителната система.

Други приоритети на АИКБ са продължаване на борбата със сивата икономика, корупцията, монополизацията и картелизацията; продължаване на усилията за ограничаване на държавната намеса в икономиката и намаляване на регулаторната тежест и присъединяване на България към ERM II, Шенген и ОИСР.

Реформата в здравеопазването и гарантиране на обществения контрол и управление на НЗОК също са част от задачите, по които Асоциацията ще работи през тази година.

АИКБ ще продължи да работи активно за цялостна реформа в енергетиката, включваща прекратяване на държавната помощ за „американските централи“ и засилване на контрола върху когенерациите и ВЕИ-тата. От Асоциацията настояват за приемане на нов закон за енергетиката, въвеждащ пълна либерализация на пазара и за приемане на балансирана национална енергийна стратегия до 2030 г. Сред останалите мерки, които най-представителната организация на работодателите на национално равнище, представляваща ¾ от икономическите дейности и над 10 000 компании се стреми да бъдат въведени, са повишаване ефективността на държавните дружества вкл. чрез листването им на БФБ и подобряване на енергийната свързаност на страната.

Участниците в общото събрание приеха единодушно да бъде учредена фондация с дейност в частна полза с наименование „Институт за устойчиво икономическо развитие (ИнУИР)“. Сред основните цели на института ще са подобряването на бизнес средата и инвестиционния климат в Република България, насърчаването на предприемачеството, повишаване на конкурентоспособността и реиндустриализация на българската икономика.