bipar

Проведе се редовно Общо събрание на Българска асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ)

На 09.11.2021 г. от 14:00 ч. в гр. София, бул. “Драган Цанков“ №36, СТЦ Интерпред, конферентна зала „Варна“ се проведе редовно Общо събрание на членовете на сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация на застрахователните брокери” (БАЗБ).

Събранието бе открито от Председателя на УС на БАЗБ – г-н Николай Здравков, в качеството му на председател на Общото събрание съгласно чл.22, ал.3 от Устава. Председателят отбеляза, че на събранието присъстват представители на седемнадесет редовни членове на БАЗБ и е налице необходимият кворум от присъстващи или представени повече от половината членове и няма законови пречки Общото събрание да заседава и да взема валидни решения. След това Председателят разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи да бъде избрани Секретар и Преброител на Общото събрание.

Събранието се проведе съгласно предварително обявения дневен ред. Председателят представи предложение за приемане на доклад за дейността на Управителния съвет на БАЗБ за 2019 – 2020 година, което беше гласувано и прието единодушното. Беше приет отчет на Контролната комисия за същия период, както и годишни финансов отчети за 2019 и 2020 г. Прие се и бюджет на БАЗБ за 2021 г. и 2022 г.

Председателя на УС на БАЗБ – г-н Николай Здравков представи новоприетите членове в БАЗБ:

• „Ес Еф Ей Брокер“ ЕООД;
• „Уни Стейт Брокер“ ЕООД;
• „Куалити Транс Брокерс“ ЕООД;
• „Уиннърс Грууп“ ЕООД.

След изчерпване на дневния ред на Общото събрание, Председателят благодари на присъстващите членове за участието им и закри Общото събрание.