bipar

Програма на КФН, касаеща застрахователните брокери

1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 10.05.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери и за признаване на квалификация, придобита в държава членка Заместник – председател, ръководещ управление „Застрахователен надзор” Изменение и допълнение на подзаконовия нормативен акт с цел отразяване изискванията на Кодекса за застраховането. Привеждане и допълване в съответствие с Кодекса за застраховането и постигане на въздействие на нормативния акт в съответствие с това на Кодекса за застраховането. 11.01.2019 г.- 20.02.2019 г. 

2. Наредба за реда за регистрация на застрахователните посредници по интернет Заместник – председател, ръководещ управление „Застрахователен надзор” Изменение и допълнение на подзаконовия нормативен акт с цел отразяване изискванията на Кодекса за застраховането. С наредбата ще се предвидят и изменения в Наредба № 15 от 5.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства. Привеждане и допълване в съответствие с Кодекса за застраховането и постигане на въздействие на нормативния акт в съответствие с това на Кодекса за застраховането. 15.01.2019 г. – 21.02.2019 г. 

3. Наредба относно допълнителните изисквания във връзка с класифицирането на инвестиционни застрахователни продукти като несложни по смисъла на чл. 342, ал. 5 от Кодекса за застраховането Заместник – председател, ръководещ управление „Застрахователен надзор” Актуализиране на нормативната уредба в съответствие с измененията в Кодекса за застраховането. Привеждане и допълване в съответствие с Кодекса за застраховането и постигане на въздействие на нормативния акт в съответствие с това на Кодекса за застраховането. 11.01.2019 г. – 20.02.2019 г.   

Програмата за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор за периода 1 януари – 30 юни 2019 г. е приета на заседание на Комисията за финансов надзор – Протокол № 102 от 04.12.2018 г.