bipar

Текстът, забавящ изпълнението и прилагането на IDD, публикуван в ОВ на ЕС

Вече можете да прочетете официалния законодателен акт на Европейския парламент и Съвета във връзка с отлагането на датата за имплементация и приложение на IDD в Официален вестник на Европейския Съюз. 

На 21 септември 2017 г. Комисията прие делегирани регламенти (ЕС) 2017/2358 (3) и (ЕС) 2017/2359  за допълване на Директива  2016/97.

Европейският парламент прикани Комисията да приеме законодателно предложение, с което да определи 1 октомври 2018 г. вместо 23 февруари 2018 г. за начална дата на прилагане на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за привеждането в съответствие с Директива (ЕС) 2016/97.

Европейският парламент обоснова това искане, като подчерта необходимостта да се даде повече време на застрахователните предприятия и на разпространителите на застрахователни продукти, за да могат те да се подготвят по- добре за правилното и ефективно прилагане на Директива (ЕС) 2016/97 и да въведат необходимите технически и организационни промени, за да се съобразят с делегирани регламенти (ЕС) 2017/2358 и (ЕС) 2017/2359. 

Поради това Директива (ЕС) 2016/97 следва да бъде съответно изменена. Предвид изключително краткия срок, оставащ до датата, на която трябва да бъдат въведени в сила националните законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими за привеждане в съответствие с Директива (ЕС) 2016/97, и за да се гарантира правната сигурност и да се избегне евентуално нарушаване на функционирането на пазара, влизането в сила на настоящата директива е неотложно и тя следва да се прилага с обратно действие, считано от 23 февруари 2018 г. Следователно в този случай е оправдано и прилагането на изключението за неотложни случаи, предвидено в член 4 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз.

Прочетете целия документ тук.