bipar

Членовете на БАЗБ са реализирали над 48% от премийния приход на всички застрахователни брокери в България

 

Реализираният премиен приход на членовете на Българска Асоциация на Застрахователните Брокери към 31.12.2017 г. възлиза на 540 364 589 лв. , което представлява 48% от премийния приход на всички застрахователни брокери в България. 

БАЗБ отчита поредна успешна година за своите членове. С общ премиен приход от над 540 млн. лв. , БАЗБ отново застава на челна позиция в сектора на застраховането. Към настоящия момент в Асоциацията членуват 29 брокера. Премийният им приход, реализиран в рамките на Република България  възлиза на 449 297 907 лв.  От него, най голям дял в общото застраховане към 31. 12.2017 г. , заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” ( 248 167 228 лв. ) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (104 620 038 лв.), следвани от „Пожар и природни бедствия” (23 811 295 лв.).

При животозастраховането, реализираният  премиен приход  от членовете на БАЗБ е записан основно по застраховка „Живот” и рента (8 776  054 лв.), следвана от застраховките „Заболяване” (6 997 453 лв.) и „Злополука” ( 1 807 159 лв. ).


Поздравяваме колегите за постигнатите успехи и им пожелаваме 2018 г. да бъде още по-успешна!

***

Актуализираните индивидуални данни от справките и отчетите на застрахователните брокери, регистрирани в Република България и извършващи дейност към 31.12.2017 г., можете да откриете обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН на адрес: www.fsc.bg,