bipar

IDD – промяна на датата за имплементация и прилагане

На 14 февруари 2018 г.  Европейския Съвет потвърди споразумението за забавяне на крайния срок за транспониране и прилагане на новите правила за разпространение на застрахователни продукти.

Директива 2016/97 има за цел да подобри защитата на потребителите на застрахователни продукти. До момента датата за имплементация бе 23 февруари 2018 г. и държавите-членки дотогава трябваше да я транспонират в националните закони и разпоредби.

Въпреки това, въз основа на предложение на Комисията, беше постигнато съгласие за отлагане на крайния срок за транспониране до 1 юли 2018г. и дата на подаване на заявлението до 1 октомври 2018 г.

Забавянето ще позволи на застрахователната индустрия да се подготви по-добре за директивата и за необходимите промени свързани с нейното прилагане.

Директивата има за цел:

  • Подобряване на практиките при продажба на застраховки на дребно с цел да се улесни интеграцията на пазара;
  • Установяване на условия, необходими за лоялна конкуренция между дистрибуторите на застрахователни продукти;
  • Осигуряване на защита на притежателите на полици, по-специално по отношение на животозастрахователните продукти с инвестиционен елемент.

През септември 2017 г. Комисията публикува правила за прилагане относно:

  • Изисквания за надзор и управление на продуктите за застрахователните компании и застрахователните посредници;
  • Изисквания за информация и други правила, приложими за разпространението на застрахователни продукти с инвестиционен елемент.