bipar

Финансиране на устойчив растеж

Подписването на Парижкото споразумение на 12 декември 2015 г. и приемането на Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. на 25 септември 2015 г. имаха значително въздействие върху глобалното отношение към изменението на климата и проблемите, свързани с опазването на околната среда.

Фактът, че над 170 държави вече са ратифицирали Парижкото споразумение, изпраща мощен сигнал: необходимостта от преминаване към нисковъглеродна, ресурсно ефективна и циркулярната икономическа система.

За постигането на целите на ЕС, договорени в Париж, включително намаляване на емисиите на парникови газове с 40%,  са необходими около 180 милиарда евро допълнителни инвестиции годишно. Мащабът на инвестиционното предизвикателство е извън възможностите на публичния сектор сам по себе си. Финансовият сектор играе ключова роля за постигането на тези цели, тъй като голяма част от частния капитал би могъл да бъде мобилизиран за такива устойчиви инвестиции.

За да изпълни тези ангажименти, Европейската комисия създаде експертна група на високо равнище за устойчиво финансиране през 2016 г., която е съставена от 20 старши експерти от гражданското общество, финансовия сектор, академичните среди и наблюдатели от европейски и международни институции. HLEG публикува междинен доклад през юли 2017 г. и представи окончателния си доклад през януари 2018 г. Той представя осем приоритетни действия, които счита за необходими за подкрепа на устойчива финансова стратегия в ЕС. 

Комисията е организирала конференция на високо равнище на 22 март 2018 г., за да обсъди своя план за действие.Той има три основни цели:

  • Пренасочване на капиталовите потоци към устойчиви инвестиции с цел постигане на устойчив растеж;
  • Управление на финансовите рискове, произтичащи от изменението на климата, природните бедствия, влошаването на околната среда и социалните проблеми;
  • Подпомагане на прозрачността и дългосрочния характер на финансовата и икономическата дейност.

Някои ключови характеристики на стратегията на ЕС, предложени от Комисията, са следните:

  • Създаване на единна класификационна система на ЕС – известна като таксономия-, която означава общ език, който да определя какво е устойчиво и да идентифицира областите, в които устойчивите инвестиции могат да имат най-голямо въздействие.
  • Създаване на етикети на ЕС за екологични финансови продукти, което ще позволи на инвеститорите лесно да идентифицират инвестиции, които отговарят на екологичните или нисковъглеродните критерии.

Повече за плана на действие на Комисията можете да прочетете тук:  Frequently Asked Questions – Action Plan on Financing Sustainable Growth.