bipar

Комисии

 

Устава на БАЗБ предвижда функционирането на две постоянни и неопределен брой специализирани комисии. На учредителното събрание на Асоциацията бяха избрани и членовете на постоянните комисии:

– За членове на Контролната комисия Общото събрание избра г-н Йордан Велев, Изпълнителен Директор на “ЗБК Балкан” АД, г-н Иван Дончев, Управител на “Маринс Интернешънъл” ООД и г-н Ангел Крайчев, Председател на СД на “ЕФКО ГРУП” АД.

– За членове на Етичната Комисия бяха избрани г-н Красимир Станков, Управител на “Ариста Брокери” ООД, г-жа Ивета Кунова, Управител на “Инстрейд Застрахователен Брокер” ЕООД и г-жа Мария Генева, Управител на “Абакус Брокер” ООД. За резервни членове на Етичната комисия бяха избрани г-н Стефан Енчев, Управител на “Брокер Инс” ООД и г-н Тихомир Станев, Управител на “Застрахователен брокер ТТ Инс” ЕООД.

По предложение на управителния съвет бяха създадени и следните специализирани комисии:

Правна комисия с Председател Моника Минкова – Управител на „РЕНОМИА” ООД;

Връзки с Комисия за финансов надзор (КФН) и Асоциация на българските застрахователи (АБЗ) с председател Николай Здравков – Управител на „Ай Енд Джи Иншурънс Брокерс” ООД;

Връзки с международни организации с Председател Иван Дончев – Управител на „МАРИНС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД;

Връзки с обществеността и медиите с Председател Кольо Делев – представляващ „Ес Ди Ай Груп” ООД;

Обучение и квалификация с Председател Янаки Янакиев – Управител на „Амарант България” ООД.