bipar

Устав

УСТАВ

на сдружение с нестопанска цел

„Българска асоциация на застрахователните брокери” – БАЗБ

за осъществяване на дейност в частна полза

 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 Статут

/1/ Сдружение с нестопанска цел “Българска асоциация на застрахователните брокери” – БАЗБ (наричана за краткост по-долу само Асоциацията) е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/ и което упражнява своята дейност в частна полза въз основа на настоящия устав и при спазване на българските закони.

/2/ В настоящия устав под наименованието „застрахователен брокер” да се разбира, както застрахователен, така и презастрахователен брокер.

 

Чл. 2 Наименование

/1/ Наименованието на Асоциацията е “Българска асоциация на застрахователните брокери” Съкратеното наименование на Асоциацията се изписва (БАЗБ).

/2/ Съответствието на наименованието на Асоциацията на английски език е „Bulgarian Association of insurance brokers”. Съкратеното наименование на Асоциацията на англиски език се изписва (BAIB).

 

Чл. 3 Седалище и адрес

Седалището и адресът на управление на Асоциацията са: гр. София, п. к. 1124, р-н „Средец“, ул. „Янтра“ №3Б

 

Чл. 4 Срок

Асоциацията е учредена за неопределен срок.

 

Чл. 5 Отговорност

Асоциацията е отделна от членовете си и отговаря за задълженията си изключително със своето имущество. Всяка лична отговорност на отделен член на Асоциацията или на членове на Управителния съвет на Асоциацията за нейни задължения е изключена.

 

Чл. 6 Цели на Асоциацията

/1/ Асоциацията има за цел да подпомага създаването и утвърждаването на добри условия за ефективна и качествена дейност на своите членове и да утвърждава престижа на професията на застрахователния брокер.

/2/ Асоциацията има за цел да представлява и защитава интересите на своите членове при осъществяване на взаимоотношенията на Асоциацията с:

 1. Комисия за финансов надзор, Асоциация на българските застрахователи, застрахователните дружества, медиите, други държавни органи и институции и субекти в Република България;
 2. Федерация на европейските застрахователни посредници (BIPAR) и други международни организации.

/3/ Асоциацията има за цел да повишава и поддържа квалификация на застрахователните брокери.

 

Чл. 7 Средствата за постигане на целите на Асоциацията

/1/ За постигане на своите цели Асоциацията предприема следното:

 1. проучване практиките и нормативните уредби в областта на застраховането и застрахователното посредничество в национален и международен мащаб;
 2. проучване опита на сродни организации и техните нормативни уредби в международен мащаб;
 3. участие в мероприятия на застрахователния сектор в национален и международен мащаб;
 4. членуване или поддържане на отношения със сродни организации в национален и международен мащаб;
 5. съвместна работа с организации и институции, които са от особено значение за дейността на Асоциацията и за постигане на нейните цели;
 6. оказване на съдействие на работните групи към държавните органи и институции, работещи по въпроси, свързани със застрахователния пазар;
 7. изготвяне на становища и проекти относно промени и допълнения в българското законодателство, засягащи застрахователния пазар;
 8. разработване на публикации за развитието на застрахователния сектор включително дейността на застрахователните брокери;
 9. защита на икономическите интереси на своите членове пред българските държавни учреждения и други институции;
 10. организиране на обучения за повишаване на квалификацията на застрахователните брокери;
 11. разработване и реализиране на вътрешна система за оценка и удостоверяване на професионалната квалификация на застрахователните брокери;
 12. организиране на семинари, конференции и други мероприятия, които нямат търговски характер, включително анкети и форуми за присъждане на призове за изявили се в застрахователния сектор;
 13. приемане на Етичен кодекс на застрахователните брокери и осъществяване на контрол за неговото спазване от членовете на Асоциацията;
 14. създаване и поддържане на Интернет страница на Асоциацията.

 

Чл. 8 Определяне на дейността на Асоциацията. Независимост на Асоциацията.

/1/ Основният предмет на дейност на Асоциацията е защита на правата и професионалните интереси на нейните членове на територията на страната и в чужбина.

/2/ Асоциацията се самоопределя като сдружение за осъществяване на дейност в частна полза.

/3/ Асоциацията осъществява дейност в полза на своите членове.

/4/ В своята дейност Асоциацията се ръководи единствено от законите на Република България и разпоредбите на настоящия устав.

/5/ Асоциацията не извършва партийно – политическа дейност.

 

 1. ЧЛЕНСТВО

 

Чл. 9 Членове

/1/ Членовете на Асоциацията са редовни и асоциирани.

/2/ Редовен член на Асоциацията може да бъде българско юридическо лице, което отговаря на следните изисквания:

 1. към датата на учредяване на Асоциацията или към датата на кандидатстване за член на Асоциацията е вписано в регистъра на застрахователните брокери по чл. 29, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор и има издадено удостоверение за регистрация;
 2. не е акционер и не притежава дялово участие в българско или чуждестранно застрахователно и/или презастрахователно дружество;
 3. българско или чуждестранно застрахователно и/или презастрахователно дружество не е акционер или не притежава дялове в юридическото лице, кандидат за редовен член на Асоциацията;
 4. извършва дейност за повече от едно засрахователно дружество;
 5. извършва активно дейност на лицензиран застрахователен брокер най-малко 1 (една) година;

 

/3/ Асоцииран член на Асоциацията може да бъде българско юридическо лице, което към датата на кандидатстване за асоцииран член на Асоциацията отговаря на изискванията за редовен член, посочени в чл. 9, ал. 2 от този устав.

/4/ Асоциираното членство в Асоциацията е за срок от 1 (една година), считано от датата на влизане в сила на Решението на Управителния съвет за приемане на лицето за асоцииран член на Асоциацията, като след изтичане на едногодишния срок,

членството на лицето като асоцииран член автоматично се прекратява.

/5/ За да придобие статут на редовен член на Асоциацията, лицето кандидатства по реда на чл.10, подзаглавие „А.Приемане на редовни членове”, раздел II „Членство“ от Устава на БАЗБ.

/6/ Член на Асоциацията може да стане само лице, което признава целите на Асоциацията и приема разпоредбите на този устав.

 

Чл. 10 Приемане на членове

А.Приемане на редовни членове

/1/ Лицата, които биха желали да бъдат приети за редовни членове на Асоциацията, трябва да подадат писмена молба по образец до Управителния съвет, придружена с документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за членство в Асоциацията, посочени в този устав. Управителният съвет има право да изисква допълнителна информация за икономическото състояние, сферите на дейност, репутацията и други съществени обстоятелства с оглед преценката на членството.

/2/ На своето първо заседание след постъпване на молбата Управителният съвет взема решение за приемането на новия член. Решението за приемане се съобщава писмено на лицето, прието за редовен член на Асоциацията.

/3/ Решението за приемане на нов член влиза в сила след подписване на протокола от заседанието и заплащане на членския внос в размер, определен пропорционално на остатъка от времето до края на годината на приемането. След влизане в сила на решението новоизбраният член се вписва в регистър на членовете, воден от Управителния съвет.

 

Б.Приемане на асоцииран член

/1/ Лицата, които биха желали да бъдат приети за асоциирани членове на Асоциацията, трябва да подадат писмена молба по образец до Управителния съвет, придружена с документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за членство в Асоциацията, посочени в този устав. Управителният съвет има право да изисква допълнителна информация за икономическото състояние, сферите на дейност, репутацията и други съществени обстоятелства с оглед преценката на членството.

/2/ На своето първо заседание след постъпване на молбата Управителният съвет взема решение за приемането на новия асоцииран член.  Решението за приемане се съобщава писмено на лицето, прието за асоцииран член на Асоциацията.

/3/ Решението за приемане на нов асоцииран член влиза в сила след подписване на протокола за заседанието и заплащане на членския внос, определен пропорционално на остатъка от времето до края на годината на приемането.  След влизане в сила на решението новоизбраният асоцииран член се вписва в регистър на членовете, воден от Управителния съвет.”

 

Чл. 11 Регистър на членовете

Новите членове на Асоциацията, както и състоянието на плащанията на дължимия съгласно този устав членски внос се вписват и водят във вътрешен регистър на членовете. Този регистър е на разположение на членовете за информация и се актуализира от Управителния съвет в края на всяко тримесечие.

 

Чл. 12 Права на членовете

/1/ Всеки редовен член на Асоциацията може:

 1. да участва в Общото събрание и да упражнява правото си на глас лично или чрез представител, когото писмено е упълномощил за това;
 2. да бъде избиран в Управителния съвет на Асоциацията и други нейни органи;
 3. да получава информация за дейността на Асоциацията и за изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;
 4. да участва в мероприятията, организирани от Асоциацията;
 5. да изисква подпомагане и консултация от Асоциацията по всички въпроси, които са в рамките на целите на Асоциацията;
 6. да се ползва от резултатите от работата на Асоциацията;

/2/ Асоциираните членове на Асоциацията могат да участват в Общото събрание без право на глас, но не могат да бъдат избирани в Управителния Съвет на Асоциацията. Те имат правата по ал. 1, т. 3-6 на чл.12 от Устава.

 

Чл. 13 Задължения на членовете

/1/ Всеки член на Асоциацията е длъжен:

 1. да подпомага Асоциацията за постигане на нейните цели;
 2. да спазва устава и да изпълнява решенията на ръководните органи на Асоциацията;
 3. да не уврежда доброто име на Асоциацията,
 4. да не ползва членството си за постигане на цели, противоречащи на тези на Асоциацията.

/2/ Членовете на Асоциацията са длъжни да плащат годишен членски внос. Годишният членски внос за съответната календарна година трябва да бъде платен в рамките на нейното първо тримесечие.

/3/ В десет дневен срок след писменото уведомяване на новите редовни членове, че е взето решение за тяхното приемане в Асоциацията, същите са длъжни да платят годишния членски внос, определен от Общото събрание.

/4/ Асоциираните членове са длъжни да плащат членски внос в размер на 50% от членския внос, определен от Общото събрание за редовните членове на Асоциацията.

/5/ В десет дневен срок след писменото уведомяване на новите асоциирани членове, че е взето решение за тяхното приемане в Асоциацията, същите са длъжни да платят дължимият членски внос, определен съгласно ал.4 на чл.13 от Устава.

 

Чл. 14 Прекратяване на членството

/1/ Членството се прекратява в следните случаи:

 1. писмено заявление за напускане;
 2. прекратяване на юридическото лице, което е член на Асоциацията;
 3. с отписване на юридическото или физическото лице от регистъра на застрахователните брокери по чл. 29, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор;
 4. откриване на производство по несъстоятелност срещу юридическо лице, което е член на Асоциацията;
 5. изключване на член на Асоциацията;
 6. прекратяване на Асоциацията.

/2/ В случаите, посочени в ал. 1, т. 2-6, членството се прекратява автоматично от датата на вписване на обстоятелствата, засягащи статута на юридическото лице или от датата на отписване на лицето от регистъра на застрахователните брокери по чл. 29, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор. Относно ал. 1, т. 1 се прилага чл. 16 от устава.

 

Чл. 15 Изключване от Асоциацията

/1/ Изключването от Асоциацията е допустимо само по важни причини. Важни причини са:

 1. виновно поведение в нарушение на устава на Асоциацията;
 2. поведение, несъвместимо с членството в Асоциацията;
 3. неплащане в срок на годишния членски внос;
 4. невнасяне на определени с решение на Общото събрание имуществени вноски;
 5. системно неучастие в дейността на Асоциацията;
 6. умишлено действие против интересите на Асоциацията;
 7. нарушаване на Етичния Кодекс на Асоциацията;
 8. други действия, които увреждат доброто име на Асоциацията.

/2/ Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Асоциацията.

/3/ За системно се счита действие или бездействие, извършено повече от два пъти от един и същи член без значение дали последователно или не.

 

Чл. 16 Напускане на Асоциацията

/1/ Член на Асоциацията може да прекрати по свое желание членството си посредством подаване на писмено заявление до Управителния Съвет на Асоциацията.

/2/ При прекратяване на членството си, при условията на предходната алинея, напусналият Асоциацията член няма право на възстановяване на платения за текущата година от него членски внос.

 

Чл. 17 Имуществени последици от прекратяване на членството

Лицата, чието членство в Асоциацията е прекратено, нямат право да искат възстановяване на платения за текущата календарна година членски внос, нито да имат претенции относно имуществото на Асоциацията.

 

III. ОРГАНИ НА АСОЦИАЦИЯТА

 

Чл. 18 Органи на Асоциацията

/1/ Органи на Асоциацията са:

 1. Общото събрание;
 2. Управителният съвет;
 3. Председателят
 4. Изпълнителният директор;
 5. Помощните органи на Асоциацията;
 6. Контролната комисия;
 7. Етичната комисия.
 8. Общо събрание

 

Чл. 19 Общо събрание

/1/ Общото събрание е върховният орган на Асоциацията и се състои от всички членове на Асоциацията.

/2/ Асоциираните членове могат да присъстват на заседанията на Общото събрание и да участват в неговата работа без право на глас, като за тях не се прилага правилата на чл. 20–26 от устава.

 

Чл. 20 Правомощия

Общото събрание:

 1. изменя устава в съответствие с чл. 21;
 2. приема и изменя Етичния кодекс на Асоциацията;
 3. избира членове на Управителния съвет;
 4. освобождава членове на Управителния съвет;
 5. приема отчетите на Управителния съвет и на Контролната комисия;
 6. избира и освобождава членове на Контролната комисия и Етичната комисия;
 7. взема решения за преобразуване или прекратяване на Асоциацията;
 8. взема решения относно размера на членския внос и/или допълнителни парични вноски;
 9. приема бюджета на Асоциацията, който се изготвя от Управителния съвет;
 10. взема решение за участие в други организации в страната и чужбина;
 11. взема решение за откриване и закриване на клонове.

Чл. 21 Изменение на устава

Настоящият устав може да бъде изменен с решение на Общото събрание по предложение на Управителния съвет или най-малко на една четвърт от членовете на Асоциацията. Решението за изменение на устава се взема с мнозинство от две трети от присъстващите или представените членове на Асоциацията.

Чл. 22 Редовни и извънредни общи събрания

/1/ Редовното Общо събрание се провежда веднъж годишно в населеното място, където се намира седалището на Асоциацията.

/2/ Извънредни общи събрания могат да бъдат свикани по всяко време от Управителния съвет или по искане на една трета от редовните членове на Асоциацията.

/3/ Заседанието на Общото събрание се ръководи от Председателя на Управителния съвет, а ако той е възпрепятстван – от един от Заместник-председателите на Управителния съвет.

 

Чл. 23 Свикване на Общото събрание

/1/ Общите събрания се свикват от Управителния съвет или по искане на една трета от членовете на Асоциацията. За свикването на Общо събрание по искане на една трета от членовете на Асоциацията е необходимо да бъде представено искане в писмен вид до Управителния съвет, придружено с предложение за дневния ред. Управителният съвет е длъжен да отправи покана за извънредното Общо събрание в едномесечен срок от датата на получаване на искането.

/2/ Както редовните, така и извънредните общи събрания се свикват съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Поканата за общото събрание се изпраща до всеки от членовете на Асоциацията по поща и/или електронна поща и се поставя на мястото за обявление в сградата, в която се намира управлението на Асоциацията.

/3/ Писмените материали, свързани с дневния ред, се предоставят на разположение на всички членове в рамките на едни месец, непосредствено преди провеждане на Общото събрание в сградата, в която се намира управлението на Асоциацията или в подходящи случаи на Интернет страницата на Асоциацията.

 

Чл. 24 Кворум

/1/ Общото събрание може да взема решения, когато присъстват или са представени по надлежния ред повече от половината от всички членове.

/2/ В случай че на заседанието на Общото събрание не присъстват необходимия брой членове, провеждането на събранието се отлага за един час по-късно и се провежда, независимо от броя на присъстващите, при същия дневен ред. Така проведеното Общо събрание може да вземе валидни решения, независимо от броя на присъстващите членове, което задължително трябва да е указано в поканата.

 

Чл. 25 Вземане на решения

/1/ Всеки член има право на едни глас в Общото събрание.

/2/ Общото събрание взема решение с явно гласуване с обикновено мнозинство (50%+1) от присъстващите, респективно представените членове.

/3/ Решения по чл. 20, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 6, и т. 7 се вземат с мнозинство от две трети от присъстващите, респективно представените членове.

/4/ Решения могат да се вземат само по въпроси, които са вписани в дневния ред. Предложения за включване на нови въпроси в дневния ред могат да бъдат разглеждани от Общото събрание само ако присъстват всички членове и те са съгласни с това.

/5/ Въз основа на писмено пълномощно правото на глас може да се упражнява и от друго лице. Съответните пълномощни трябва да бъдат предадени на Председателя на Управителния съвет най-късно преди началото на Общото събрание. Недопустимо е едно лице да представлява пред Общото събрание повече от трима членове.

 

Чл. 26 Протокол на заседанието

/1/ За всяко Общо събрание се води протокол, който трябва да съдържа следните данни:

 1. място и датата на Общото събрание;
 2. присъствие на членовете;
 3. дневен ред;
 4. основна част от съдържанието на направените разисквания;
 5. решения.

/2/ Протоколът се подписва от ръководилия заседанието и секретаря на Общото събрание. Към протокола се прилагат документите, свързани със свикването на Общото събрание.

 1. Управителен съвет

 

Чл. 27 Състав

/1/ Управителният съвет се състои от пет до девет членове. Общото събрание определя конкретния брой членове, който трябва да е нечетно число.

/2/ Управителният съвет се състои от дееспособни физически лица и/или юридически лица – членове на Асоциацията, които се избират от Общото събрание. Членовете на Управителния съвет – юридически лица, упражняват правата си чрез физически лица – техни органни представители или изрично упълномощени за това лица, които се определят при избора за член на Управителния съвет и не могат да бъдат променяни.

/3/ Измежду членовете си Управителният съвет избира Председател и двама Заместник-председатели.

/4/ Членовете на Управителния съвет извършват своята дейност доброволно и без възнаграждение.

 

Чл. 28 Избор

/1/ Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за период от 2 (две) години.

/2/ Изборът на нов Управителен съвет се провежда на първото редовно Общо събрание след изтичане на мандата на предишния Управителен съвет. През периода между края на мандата и деня на провеждане на Общото събрание предишният Управителен съвет продължава да изпълнява функциите си съгласно този устав. Членовете на Управителния съвет не могат да бъдат преизбрани за повече от два последователни мандата.

/3/ Предложения за избор на членове на Управителния съвет, когато това е предвидено в дневния ред, могат да се представят на Председателя на Управителния съвет в писмен вид от всеки член на Асоциацията и от самия Управителен съвет в срок до две седмици преди провеждането на Общото събрание. Предложението е валидно само тогава, когато предлаганото лице е дало писменото си съгласие да бъде избрано за член на Управителния съвет и отговаря на критериите в чл. 13 и чл. 27, ал. 2.

 

Чл. 29 Правомощия

/1/ Управителният съвет съблюдава спазването на целите на Асоциацията и съдейства за тяхното постигане. Той приема основните насоки за дейността на Асоциацията. Управителният съвет действа в изпълнение на решенията на Общото събрание.

/2/ Управителният съвет:

 1. организира и ръководи оперативното управление на Асоциацията чрез Изпълнителния директор, избран от Управителния съвет;
 2. дава предложения за изменение и допълнение на устава;
 3. дава препоръки във връзка с бъдещите дейности на Асоциацията;
 4. избира от своя състав Председател и Заместник-председатели;
 5. назначава и освобождава Изпълнителен директор на Асоциацията, определя размера на трудовото му възнаграждение, правата, задълженията и отговорностите му;
 6. взема решения за разпореждане с имуществото на Асоциацията;
 7. приема годишния счетоводен отчет за календарната година, който се представя от Изпълнителния директор;
 8. обсъжда предложения от Изпълнителния директор проект на бюджет на Асоциацията, който внася в Общото събрание;
 9. взема решения за приемане и изключване на членове на Асоциацията;
 10. образува съвещателни съвети и специализирани комисии, в случай че това е необходимо;
 11. представя отчет за дейността пред Общото събрание.

/3/ В допълнение Управителният съвет решава всички въпроси, които съгласно този устав не са изрично предоставени на Общото събрание.

 

Чл. 30 Заседания

/1/ Заседанията на Управителния съвет се провеждат най-малко два пъти годишно.

/2/ Заседанията на Управителния съвет се ръководят от Председателя или от Изпълнителния директор.

 

Чл. 31 Свикване на Управителния съвет

/1/ Заседанията на Управителния съвет се свикват от Изпълнителния директор, Председателя или Заместник–председателя. Поканите за заседанието трябва да бъдат изпратени писмено до всеки член на Управителния съвет най-късно десет дни преди датата на заседанието, като се посочи дневният ред, датата, времето и мястото на заседанието. В извънредни случаи поканата може да бъде изпратена в по-кратък срок. Всеки член на Управителния съвет има право да внася за обсъждане въпроси без ограничение.

/2/ Допълнителни заседания на Управителния съвет могат да бъдат свикани от Изпълнителния директор, по писмено искане на една трета от членовете на Управителния съвет или могат да бъдат определяни на заседания на Управителния съвет.

 

Чл. 32 Кворум

Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието присъстват повече от половината от всичките му членове.

 

Чл. 33 Вземане на решения

/1/ Решенията се вземат с явно гласуване с обикновено мнозинство (50%+1) от гласовете на присъстващите. Решенията за приемане и изключване на членове се вземат с мнозинство от две трети от присъстващите.

/2/ Управителният съвет може да взема решения и без да е провеждано заседание, ако всички членове на Управителния съвет подпишат протокол за взетите решения без забележки и възражения.

/3/ За заседанията на Управителния съвет Изпълнителният директор или назначен от него служител води протокол, който се изпраща на членовете на Управителния съвет.

/4/ Решенията на Управителния съвет влизат в сила веднага след вземането им, освен в случаите, когато се отнасят до въпроси, подлежащи на вписване в съда. В последния случай решенията влизат в сила след извършване на вписването.

 

Чл. 34 Представителство

/1/ Асоциацията се представлява пред трети лица в страната и чужбина от Председателя на Управителния съвет.

/2/ При необходимост Управителният съвет може изрично да определи друг член от своя състав или да възложи на Изпълнителния директор да представлява Асоциацията.

 1. Председател. Заместник-председател.

 

Чл. 35 Функции

/1/ Управителният съвет избира от своя състав за времето на мандата си Председател и двама Заместник–председатели. Председателят може да бъде преизбран само за още един мандат. Длъжността на Председателя може да бъде заемана от личности, ползващи се с уважение в обществото. Председателят е изтъкната личност в областта на застраховането и допринася за добрата репутация на Асоциацията в страната и чужбина. Председателят олицетворява единството на Асоциацията. Председателят на Управителния съвет е и Председател на Асоциацията.

/2/ Председателят и Заместник-Председателите:

 1. съдействат за постигане на целите на Асоциацията заедно с Изпълнителния директор;
 2. свикват заседанията на Управителния съвет
 3. дават съвети и препоръки, посочват проблеми и спомагант за тяхното разрешаване.

/3/ Председателят:

 1. представлява Асоциацията пред трети лица в страната и чужбина;
 2. председателства заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет;
 3. назначава и освобождава от длъжност служители на Асоциацията по предложение на Изпълнителния директор.

/4/ В случай че Председателят е възпрепятстван да изпълнява функциите си по обективни причини или поради заболяване, той се замества от един от Заместник–Председателите определен с решение на Управителния съвет, но за период не по-дълъг от времето до следващото Общо събрание. За времето, за което замества Председателя, Заместник–Председателят по силата на настоящия устав се счита упълномощен да разполага с всички правомощия на Председателя.

/5/ Избраните съгласно ал. 1 лица продължават да изпълняват функциите си до избирането на техни заместници.

 1. Изпълнителен директор

 

Чл. 36 Избор

/1/ Управителният съвет избира, назначава и освобождава от длъжност Изпълнителен директор, който непосредствено ръководи и осъществява дейността на Асоциацията в съответствие с решенията на Управителния съвет и Общото събрание. Изпълнителният директор е пряко подчинен на Управителния съвет и се отчита пред него.

/2/ За Изпълнителен директор на Асоциацията не може да бъде избирано лице, което по закон представлява и/или притежава участие в ЮЛ – застрахователен брокер.

 

Чл. 37 Правомощия

/1/ Изпълнителният директор извършва всички текущи действия по оперативното управление на Асоциацията в рамките на този устав, съблюдава спазването на основните насоки за дейността на Асоциацията, определени от Управителния съвет, изготвя проектобюджета и осъществява текущия контрол за неговото изпълнение, отговаря за правилното и редовно водене на счетоводството.

/2/ Решенията, отнасящи се до организирането и контролирането на дейността на служителите на Асоциацията, се вземат от Изпълнителния директор.

/3/ Изпълнителният директор и всички служители на Асоциацията упражняват своята дейност съгласно принципите на стриктна обективност и конфиденциалност.

/4/ Наред с по-горе описаните правомощия Изпълнителният директор:

 1. свиква заседанията на Управителния съвет и участва в тях със съвещателен глас;
 2. участва със съвещателен глас в Общото събрание, в заседанията на съвещателните съвети и на специализираните комисии лично;
 3. осъществява пряко ръководство на работата на персонала;
 4. изготвя и предоставя на Управителния съвет проект на бюджет;
 5. оперативно контролира изпълнението на годишния бюджет;
 6. подготвя и предоставя на Управителния съвет годишен план за работа на Асоциацията;
 7. подготвя и внася в Управителния съвет годишен отчет за дейността на Асоциацията;
 8. следи за изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет

9.следи за актуализирането на информацията и поддържането на Интернет страницата на Асоциацията;

 1. организира и координира дейността на специализираните комисии.

/5/ Изпълнителният директор може по изключение да представлява Асоциацията пред трети лица в страната и в чужбина при упълномощаването му изрично от Управителния съвет затова.

/6/ Изпълнителният директор може да упълномощава за извършване на отделни действия други служители на Асоциацията или трети лица.

 1. Помощни органи на Асоциацията

 

Чл. 38 Специализирани комисии

За изпълнение на определени дейности Управителният съвет може да образува специализирани комисии, в които участват членове на Асоциацията. Заседанията на специализираните комисии се ръководят от председател, определен от Управителния съвет, който докладва на Управителния съвет за работата на съответната комисия.

 

Чл. 39 Консултативен съвет

Управителният съвет може да назначи редовни членове в Консултативен съвет, който да подпомага Управителния съвет при вземането на решения. Консултативният съвет има консултантска функция. Заседанията на Консултативния съвет се свикват и се ръководят от Председателя, когато той е възпрепятстван, от един от Заместник-председателите.

 1. Контролна комисия

 

Чл. 40 Състав и правомощия

/1/ Контролната комисия проверява счетоводните книги, счетоводните документи, както и годишното приключване на Асоциацията.

/2/ Контролната комисия се избира от Общото събрание за срок от три години. Контролната комисия се състои от нечетен брой проверители, като мнозинството от тях трябва да бъдат членове на Асоциацията. Членове на Управителния съвет не могат да бъдат избирани за членове на Контролната комисия.

/3/ Контролната комисия констатира всяка година до тридесет и първи декември чрез подписан от членовете й протокол състоянието на касовата наличност и на банковите сметки. За проверка на годишното приключване се изготвя писмен доклад. На редовното Общо събрание резултатите от проверката се съобщават и разясняват пред членовете на Асоциацията.

 1. Етична комисия

 

Чл. 41 Състав и правомощия

/1/ Етичната комисия разглежда и решава спорове и жалби вследствие на нарушаване на принципите, заложени в Етичния кодекс на Асоциацията, както и случаите на съществено нарушаване на задълженията на член на Асоциацията, произтичащи от този устав.

/2/ Етичната комисия се избира от Общото събрание за срок от три години. Етичната комисия се състои от три постоянни члена и два резервни члена, избрани от редовните членове на Асоциацията. При конфликт на интересите по отношение на член на Асоциацията, който е постоянен член на Етичната комисия, същият се заменя с един от резервните членове на Етичната комисия.

/3/ Етичната комисия подготвя и представя на Управителния съвет доклад относно случаите, които разглежда и решава по ал. 1, част от който е и предложението и за налагане на санкция.

/4/ Етичната Комисия приема Правила за работа и за разглеждане на жалбите и сигналите с мнозинство от членовете си, които се оповестяват на Интернет страницата на Асоцияцията.

/5/ Решенията на Етичната комисия могат да бъдат обжалвани пред Управителния съвет на Асоциацията, като неговото решение е окончателно

 

 1. ИМУЩЕСТВО НА АСОЦИАЦИЯТА

 

Чл. 42 Формиране и използване

/1/ Имуществото на Асоциацията се състои от правото на собственост и други вещни права върху движими и недвижими вещи, от права върху интелектуална собственост, и от вземания спрямо трети лица.

/2/ Източници на имуществото на Асоциацията са: годишни членски вноски, доброволни вноски, целеви средства, парични помощи, дарения, спонсорство, хонорари за предоставяните от Асоциацията услуги, стопанска дейност, както и други източници допустими от закона, когато предоставянето им не е свързано с условия, противоречащи на целите на Асоциацията.

/3/ С имуществото на Асоциацията се разпорежда Управителният съвет след съгласуване с Изпълнителния директор.

/4/ Имуществото на Асоциацията се използва само за целите, залегнали в Устава. Асоциацията не разпределя печалба, членовете и не получават дивиденти, нито каквито и да са други облаги от средствата на Асоциацията. Членовете на Асоциацията съгласно българското законодателство нямат никакви права върху имуществото на Асоциацията.

/5/ Счетоводните книги на Асоциацията се водят в български левове.

 

Чл. 43 Стопанска дейност

/1/ Асоциацията извършва следната допълнителна стопанска дейност, свързана изцяло с идеалните цели и предмета на дейност на Асоциацията, а именно: издателска дейност в областта на застраховането, консултантска дейност в областта на застраховането, обучение в областта на застраховането и презастраховането и друга дейност, която се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.

/2/ Асоциацията не извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на дейност, предвиден в този устав и ще ползва приходите от нея само за постигане целите на Асоциацията.

 

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АСОЦИАЦИЯТА

 

Чл. 44 Основания и ред за прекратяване

/1/ Асоциацията се прекратява в следните случаи:

 1. по решение на Общото събрание;
 2. при обявяването и в несъстоятелност;
 3. с решение на компетентния съд по седалището на Асоциацията в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

/2/ Решението за прекратяване на Асоциацията може да бъде взето само с мнозинство от две трети от присъстващите и представените членове на заседанието на Общото събрание.

 

 1. ЛИКВИДАЦИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА

 

Чл. 45 Ликвидация на Асоциацията. Имущество след ликвидацията.

/1/ При прекратяване на Асоциацията са извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на чл.13 от ЗЮЛНЦ.

/2/ Ако Общото събрание не е взело решение за разпределение на имуществото, останало след удовлетвораване на кредиторите, ликвидаторът осребрява имуществото на сдружението и го разпределя между членовете, съобразно с направените от тях имушествени вноски.

VII. КНИГИ И ПЕЧАТ НА АСОЦИАЦИЯТА

 

Чл. 46 Книги и печат на Асоциацията

/1/ Освен задължителните счетоводни книги, Асоциацията поддържа протоколни книги на Общото събрание и Управителния съвет на Асоциацията, книга за членовете на Управителния съвет, книга за членовете на асоциацията и други необходими.

/2/ Членовете на Управителния съвет и Контролната комисия имат право на свободен достъп до всички книги на Асоциацията.

/3/ Печатът на Асоциацията е кръгъл и с надпис “Българска асоциация на застрахователните брокери”.

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 47 Компетентен съд

Всички спорове, възникнали от членствените правоотношения или във връзка с дейността и правния статут на органите на Асоциацията, се решават от компетентния съд в гр. София.

 

 1. ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 48

Промени в този устав могат да се извършват по реда, предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

Чл. 49

За всички неуредени с този устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и действуващото българско законодателство.

Настоящият Устав е приет единодушно от всички присъстващи на учредително събрание на сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация на застрахователни брокери” , състояло се на 27.10.2010г. в гр. София, в уверение на което същите са положили своя подпис под този устав.

 

ЧЛЕНОВЕ – УЧРЕДИТЕЛИ НА СНЦ

 

“БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ БРОКЕРИ”

 

 1. „АЙ ЕНД ДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕРС” ООД
 2. „ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕРС” АД
 3. „ЕС ДИ АЙ ГРУП” ООД
 4. „СТАР ИНС ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР” ООД
 5. „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЕФКО ИНС” ЕООД
 6. „МАРИНС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД
 7. „ИНСТРЕЙД ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР” ЕООД
 8. „МВМ-11” ЕООД
 9. „ВЯРА” ЕООД
 10. „БРОКЕР ИНС” ООД
 11. „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ТТ ИНС” ЕООД
 12. „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ТЕТРА ИНС” АД
 13. „ЗБК БАЛКАН” АД
 14. „АРИСТА БРОКЕРИ” ООД
 15. „ЕВРО БРОКЕР” ООД
 16. „АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ” ООД
 17. „АБАКУС БРОКЕР” ООД
 18. „АВВИ” ООД
 19. “АДМИРАЛ ИНШУРЪНС БРОКЕР” ООД