bipar

Цели

Асоциацията има за цел да подпомага създаването и утвърждаването на добри условия за ефективна и качествена дейност на своите членове и да утвърждава престижа на професията на застрахователния брокер.

Асоциацията има за цел да представлява и защитава интересите на своите членове при осъществяване на взаимоотношенията на Асоциацията с:
– Комисия за финансов надзор, Асоциация на българските застрахователи, застрахователните дружества, медиите, други държавни органи и институции и субекти в Република България;
– Федерация на европейските застрахователни посредници (BIPAR) и други международни организации.

Асоциацията има за цел да повишава и поддържа квалификация на застрахователните брокери.