bipar

Членство

В БАЗБ могат да членуват всички брокери със седалище страните членки на ЕС, които притежават лиценз за застрахователен брокер, издаден от КФН или лицензирани международни брокери, които имат потвърждение от КФН за работа на територията на Република България.

Приемането на нов член на БАЗБ се извършва с решение на Управителния съвет на БАЗБ.

Кандидата за член трябва да депозира в офиса на БАЗБ следните документи:

1. Формуляр  за членство (Приложение 1);
2. Писмени препоръки от двама от членовете на БАЗБ (свободна форма);
3. Копие от лиценз за извършване на дейност като застрахователен брокер, издадено от КФН или потвърждение от КФН за работа на територията на Република България на застрахователен брокер, лицензиран от страна членка на ЕС (заверено вярно с оригинала).
4. Копие от заверен счетоводен баланс за последната приключила счетоводна година (заверено вярно с оригинала).

Управителния съвет на БАЗБ разглежда документите на кандидата в срок от 30 дни от датата на тяхното подаване и взима решение за придобиване на членство от кандидата.

В случай, че УС реши може да насрочи интервю с управителя на брокера, кандидат за член на БАЗБ. За да придобие пълноправно членство в БАЗБ, утвърдения от УС  кандидат трябва да преведе по сметката на асоциацията годишната таксата за членство в срока указан в решението на УС, както и да подпише декларация за съгласие с действащите нормативни документи на асоциацията. След като е изпълнил тези условия, кандидата за член получава сертификат за пълноправно членство в БАЗБ.

За въпроси  и подаване на документи, пишете на office@baib.bg