bipar

Надзорен орган

kfnКомисията за финансов надзор (КФН) е създадена на 1 март 2003 г. със Закона за Комисията за финансов надзор. Тя е независима от изпълнителната власт институция и за своята дейност се отчита пред Народното събрание на Република България. Комисията е специализиран държавен орган за регулиране и контролиране на финансовата система, в който се съсредоточават надзорните функции, изпълнявани от съществуващите дотогава Държавна комисия по ценните книжа, Държавна агенция за осигурителен надзор и Агенция за застрахователен надзор.

Определяща функция на институцията е да съдейства с юридически, административни и информационни средства за поддържане на стабилност и прозрачност на инвестиционния, застрахователния и осигурителния пазар.

Състав на КФН

Комисията за финансов надзор е колективен орган и се състои от пет члена: председател, трима заместник-председатели и един член на КФН. Правомощията на председателя са определени като координиращи, организационни, надзорни и представителни. Законът му възлага и строго административни функции, свързани с управлението и контрола на КФН като административна единица. Правомощията на заместник-председателите, упражняващи надзор над трите основни сектора – инвестиционен, застрахователен и социално-осигурителен, са рамкирани индивидуално по конкретната материя, като им е дадена законодателна възможност за оперативна самостоятелност при вземане на решения в съответния ресор.

Карина Караиванова – председател на Комисията за финансов надзор

Избрана е от Народното събрание на Република България на 28 юли 2016 г. с 6-годишен мандат.


Бойко Атанасов – Заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“.


Владимир Савов е изпълняващ правомощията на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, от 21.08.2018 г. до встъпване в длъжност на избран от Народното събрание нов заместник-председател.


Диана Йорданова – заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”
Избрана е от Народното събрание на Република България на 11 октомври 2017 г.


Владимир Савов – член на КФН, подпомагащ политиката по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица.

Избран е от Народното събрание на Република България на 24 януари 2014 г. с 6-годишен мандат.

 

Контакт с КФН
1303 София, ул. Шар планина 33

централа: 02 94 04 999

прес-център: 02 94 04 582
факс: 02 829 43 24
e-mail: bg_fsc@fsc.bg
документи: delovodstvo@fsc.bg
антикорупция: 0900 32 300
corruption@fsc.bg
IBAN: BG95BNBG96613000141501
BIC: BNBGBGSD

Булстат: 131060676
Дан. №: 1222131037