bipar

Надзорен орган

kfnКомисията за финансов надзор (КФН) е създадена на 1 март 2003 г. със Закона за Комисията за финансов надзор. Тя е независима от изпълнителната власт институция и за своята дейност се отчита пред Народното събрание на Република България. Комисията е специализиран държавен орган за регулиране и контролиране на финансовата система, в който се съсредоточават надзорните функции, изпълнявани от съществуващите дотогава Държавна комисия по ценните книжа, Държавна агенция за осигурителен надзор и Агенция за застрахователен надзор.

Определяща функция на институцията е да съдейства с юридически, административни и информационни средства за поддържане на стабилност и прозрачност на инвестиционния, застрахователния и осигурителния пазар.

Състав на КФН
Комисията за финансов надзор е колективен орган и се състои от пет члена: председател, трима заместник-председатели и един член на КФН. Правомощията на председателя са определени като координиращи, организационни, надзорни и представителни. Законът му възлага и строго административни функции, свързани с управлението и контрола на КФН като административна единица. Правомощията на заместник-председателите, упражняващи надзор над трите основни сектора – инвестиционен, застрахователен и социално-осигурителен, са рамкирани индивидуално по конкретната материя, като им е дадена законодателна възможност за оперативна самостоятелност при вземане на решения в съответния ресор.

Сегашният състав на Комисията е избран пряко от Народното събрание на Република България на 15 юли 2010 г. и е в следния състав:

Стоян Мавродиев – председател на Комисията за финансов надзор
Избран е от Народното събрание на Република България на 16 юни 2010 г. с 6-годишен мандат

ОБРАЗОВАНИЕ – ПЕРИОД, УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ, ПРИДОБИТА СТЕПЕН
– септември 2003 – октомври 2005, Университет за национално и световно стопанство, магистър по финанси;
– септември 1990 – септември 1994, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ , Юридически факултет, магистър по право;
– 1992 – 1996, Международната данъчна академия (IBFD), Амстердам, Холандия, завършени различни курсове, като „Принципи на международното данъчно облагане“; „Приложение на данъчни спогодби“; „Място на стопанска дейност“, „Данъчно третиране на трансферно ценообразуване“; „Данък върху печалбата в САЩ“.

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ – ПЕРИОД, ОРГАНИЗАЦИЯ, ЗАЕМАНА ДЛЪЖНОСТ
– 18 юли 2010 – до настоящия момент, Комисия за финансов надзор, председател;
– 14 юли 2009 – 18 юли 2010, 41-о Народно събрание, Парламентарна група на ПП ГЕРБ, народен представител от парламентарната група на ПП ГЕРБ;
– 29 юли 2009 – 18 юли 2010, 41-о Народно събрание, Комисия по бюджет и финанси, член на постоянната Комисия по бюджет и финанси;
– 30 юли 2009 – 18 юли 2010, 41-о Народно събрание, Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм, зам.-председател на постоянната Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм;
– 2 септември 2009 – 22 март 2010, 41-о Народно събрание, Временна анкетна комисия за проверка на разходите, назначенията и сделките, извършени в последната една година от мандата на правителството на Сергей Станишев, председател на Временната анкетна комисия за проверка на разходите, назначенията и сделките, извършени в последната една година от мандата на правителството на Сергей Станишев;
– 4 септември 2009 – 18 юли 2010, 41-о Народно събрание, Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, ръководител на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа;
– 16 ноември 2006 – 10 януари 2010, Политическа партия ГЕРБ, член на Инициативния комитет по учредяване на ПП ГЕРБ, член на националното ръководство на ПП ГЕРБ – Изпълнителната комисия, финансов секретар на ПП ГЕРБ;
– 10 януари 2010 – до момента, Политическа партия ГЕРБ, член на Националното ръководство на ПП ГЕРБ – Контролната комисия;
– юни 1996 – ноември 2006, United Consulting, основател и управляващ съдружник;
– ноември 1991 – юни 1996, Price Waterhouse Coopers, правен, данъчен и бизнес консултант.


Димана Ранкова – заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“
Избрана е от Народното събрание на 15 юли 2010 г. с 5-годишен мандат.

Родена е на 13 април 1970 г. в Хавана, Куба. Завършила е юридическия факултет на СУ „Климент Охридски” – специалност „Право”. През 1995-1996 г. е стажант – съдия при Софийския окръжен съд и стажант в адвокатска кантора. През 1996 г. започва работа в новосъздадената Комисията по ценните книжа и фондовите борси на  в отдел „Правен”, а впоследствие става началник-отдел „Нормативна уредба” на Държавната комисия по ценните книжа. От май 2001 г. до март 2003 г. е член на Държавната комисия по ценните книжа. Със създаването на КФН през март 2003 г. Димана Ранкова влиза в първия състав на комисията и до май 2009 г. е заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”. От ноември 2009 г. до юли 2010 г. е член УС на Българска банка за развитие, а от декември 2009 г. до юли 2010 г. е председател на СД на  „Проектна компания нефтопровод Бургас – Александруполис – БГ”ЕАД.
Има  редица специализации, сред които във Френска фондова борса и Френска национална комисия по борсовите операции – 1999 г.; практика в Люксембург в областта на инвестиционните фондове – 2000 г.; участие в програмите: „Юридическа практика за ценните книжа в САЩ“ – Чикаго, 2002 г.; квалификационна програма на Международния институт за развитие на капиталовия пазар – САЩ, Вашингтон и Ню Йорк, 2004 г.; квалификационна програма на Международната комисия по ценните книжа (IOSCO) за новоразвиващи се капиталови пазари – Тайван, Тайпе, 2005 г.
Автор е на над 100 публикации в специализирани издания, включително:
“Коментар на Закона за публичното предлагане на ценни книжа” – първо и второ издание в съавторство през 2001 г. и 2005 г., „Българският Уолстрийт”- 2004 г. в съавторство, както и на множество публикации в списание “Финанси и право”.
Лектор е в Нов български университет.
Владее френски език.


Ралица Агайн – Гури, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Застрахователен надзор”

 

Избрана е от Народното събрание на Република България на 24 януари 2014 г. с 6-годишен мандат.

Родена е на 2 декември 1976 г. в гр. София. Притежава магистърска степен по бизнес администрация от Университета на Оксфорд Саид Бизнес Скул, бакалавърска и магистърска степен по „Международни икономически отношения” от УНСС.

Oт м. май 2009 г. до м. юли 2010 г. Ралица Агайн – Гури е заместник-председател на КФН, отговорен за управление „Надзор на инвестиционната дейност”. От м. април 2005 г. до м. май 2009 г. е заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”.

От 2008 г. преподава в магистърска програма по специалност „Застрахователен надзор” във ВУЗФ, София.

През 2001г. е избрана за народен представител в 39-то НС (2001 г. – 2005 г.), където е председател на подкомисия по капиталови пазари към Комисията по икономическа политика, заместник-председател на групата за приятелство България – САЩ и член на постоянната делегация в Парламентарната асамблея на НАТО.

В периода 1998 г. – 2001 г. е финансов анализатор в CC&ko.

Съавтор е на книгите „Корпоративно управление в развитие: България 2002 – 2004” и „Българският Уолстрийт”.

Член е на СД на „Джуниър Ачийвмънт”, България и член на настоятелството на Фондация „Работилница за граждански инициативи”.

Владее английски език.

 


Ангел Джалъзов – заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор“

Роден е на 5 май 1972 г в гр. Пазарджик. Притежава матистърска степен по право от СУ ’’Св.Климент Охридски” и магистърска степен по международни финанси и мениджмънт от Университета в Амстердам, Холандия, както и следдипломна квалификация по европейско право от Университета в Страсбург, Франция.
В периода 1996-2003 г. заема последователно длъжностите на стажант съдия в Софийския окръжен съд, юрисконсулт в СОМАТ, експерт по европейска интеграция и право в МОСВ, инвестиционен мениджър в TBD Fund  и директор правен отдел в JD&MG. От 2003 до 2007 г. изпълнява функциите на изпълнителен директор и председател на съвета на директорите в управляващо дружество КD Investments и инвестиционно дружество KD Pelikan, част от международната финансова група – KD Group. От 2007 г. до юни 2009 г. е изпълнителен директор последователно на Capital Dynamics-Bulgaria  и Еuro-Phoenix Financial Advisors -South Europe.
Участвал е в над 30 специализирани квалификационни курсове и семинари в сферата на инвестиционното банкиране и дяловите инвестиции, организирани от London Business School, Rotterdam School of Management, European Joint Venture Association, European Business Angels Association, и др.
Владее английски, немски, руски и холандски език.


Владимир Савов – член на КФН, подпомагащ политиката по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица

Избран е от Народното събрание на Република България на 24 януари 2014 г. с 6-годишен мандат.

Роден е на 24 август 1971 г. в гр. Варна. Притежава магистърска степен по бизнесадминистрация от London Business School. Магистър МИО от УНСС.

В периода 1993 г. – 1998 г. работи в „Уникредит Булбанк”, като мениджър „Кореспондентски отношения с чужбина”. През 1999г. Владимир Савов провежда стажове в департаменти „Централна и Източна Европа” и „Глобални депозитарни разписки” в The Bank of New York, Лондон. От 2000 г. до 2009 г. Владимир Савов работи в Москва, като първоначално е старши анализатор в Brunswick UBS, а от 2003 г. до 2006 г. е заместник – директор и впоследствие – директор в банка Уралсиб Капитал, където отговаря за анализите на банковия и потребителския сектор. В периода 2006 г. – 2009 г. е директор на департамента за анализи в инвестиционната банка Credit Suisse, а от 2009 г. до 2013 г. е управляващ директор, началник на аналитичния департамент във финансова корпорация „Откритие” – най-големият частен финансов холдинг в Русия.

В досегашната си професионална кариера е натрупал богат опит в сферата на финансовия анализ и стратегии, инвестициите, капиталовите пазари, банковото дело и международните финанси.

Владее английски и руски език.

Контакт с КФН
1303 София, ул. Шар планина 33

централа: 02 94 04 999

прес-център: 02 94 04 582
факс: 02 829 43 24
e-mail: bg_fsc@fsc.bg
документи: delovodstvo@fsc.bg
антикорупция: 0900 32 300
corruption@fsc.bg
IBAN: BG95BNBG96613000141501
BIC: BNBGBGSD

Булстат: 131060676
Дан. №: 1222131037
М.О.Л.: Стоян Мавродиев