bipar

ЕП одобри текста на 5-тата Директива за мерките срещу изпирането на пари

ЕП одобри окончателния текст на 5-тата Директива за мерките срещу изпирането на пари.Тя разширява и допълва вече съществуващата такава като акцентира над предприемането на допълнителни мерки за увеличаване на прозрачността на финансовите операции и за насърчаване на сътрудничеството между държавите-членки. Публикуването ѝ в Официален вестник на ЕС се очаква през второто тримесечие на 2018 г. След това, държавите-членки ще разполагат с 18 месеца, за да транспонират новите правила в националното си законодателство (т.е. края на 2019 г.).

През април 2018г., Европейският парламент официално одобри окончателния текст на 5-тата Директива за мерките срещу изпирането на пари. Настоящата директива се основава на 4-тата и е в сила от май 2015 г., като определя допълнителни мерки за противодействие на финансирането на тероризма и за осигуряване на по-голяма прозрачност на финансовите транзакции.

Целите на 5-тата Директива са:

  • да увеличи прозрачността относно това кои са собствениците на дружества и тръстове. За тази цел ще бъде създаден регистър на собствеността;
  • да предотврати рисковете, свързани с използването на виртуални валути и предплатени карти;
  • да се подобри нивото на сигурност при финансовите потоци към и от трети държави с висок риск;
  • да засили правомощията на звената за финансово разузнаване (FIU) и да улесни тяхното сътрудничество;
  • да гарантират централизирани национални регистри на банкови и платежни сметки или системи за централно събиране на данни във всички държави-членки.

Основните промени в 5-тата Директива са:

  • Разширяване на обхвата, така че да включва субекти, които отговарят за притежаването, съхраняването или прехвърлянето на виртуални валути, както и лицата, предоставящи услуги свързани с данъци или тези търгуващи с произведения на изкуството.
  • Обществен достъп до регистрите за ползите на дружествата; достъп до данните на бенефициента на тръстове и подобни правни договорености; публичен достъп при писмено искане на тази информация, дори и дружеството да не е регистрирано в ЕС.
  • По-нисък праг за идентифициране на притежателите на предплатени карти (от 250 до 150 евро) и разширяване на изискванията за удостоверяване на клиентите при плащания на място. Виртуалните платформи за обмен на валута ще трябва да прилагат контрол за надлежна проверка на клиентите като прекратят анонимността, свързана с такива обмени.
  • Подобрени проверки на рискови трети държави. Комисията създаде и редовно актуализира списък на държави извън ЕС, които имат недостатъци в своите режими за предотвратяване на изпирането на пари. За финансовите потоци от тези държави ще са необходими допълнителни мерки за надлежна проверка.

Изменената директива вероятно ще бъде публикувана в Официален вестник на ЕС до средата на 2018 г., а държавите-членки ще разполагат с 18 месеца от влизането ѝ в сила, за да транспонират тези нови правила в своето национално законодателство (края на 2019 г.).

Четвъртата директива срещу изпирането на пари (Директива 2015/849) е основният правен инструмент на ЕС за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на прането на пари и финансирането на тероризма.