bipar

Работната група за действия по финансови въпроси (FATF) публикува насоки за животозастрахователния сектор


FATF е независим междуправителствен орган, който разработва политики за защита на глобалната финансова система срещу изпирането на пари, финансирането на тероризма и финансиране на разпространението на оръжия за масово унищожение. Препоръките на FATF се признават като глобален стандарт.

Работната група за действия по финансови въпроси (FATF) е публикувала насоки за сектора на животозастраховането, които имат цел да подпомогнат прилагането на подход, базиран на риска (RBA), който да идентифицира, оценява и предотвратява последиците от  потенциални финансови злоупотреби.

В специално разработените насоки се подчертават особеностите на животозастрахователните продукти като се определя индикативен рейтинг, който дава оценка на риска.

Насоките можете да свалите от следния линк: